Besetzung     Featuring        Composition:

 

Musiker / Artist /Musiciens:

 
Musiker / Musiciens / Artistes

Bandleader / Leadgitar

Franšois Asukaten Tendeng

Gesang / Vocal-Percussion
Keyboard :
Keba Njie

David Can

Schlagzeug / Drums :
Christo G.
Ba▀/ Basse / Bass:
Bass
Posaune

Tanja Becker

Saxophone

Burkhard Schmidt

?